PbootCMS上传图片变小怎么办

如果你碰到pbootcms上传图片变小的情况,那大概率是因为上传的图片尺寸超出了config配置中的图片最大尺寸,这是系统就会自动压缩尺寸。

PbootCMS上传图片变小怎么办

修改尺寸限制

打开configconfig.php,找到

// 上传配置
'upload' => array(
    'format' => 'jpg,jpeg,png,gif,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx,rar,zip,pdf,txt,mp4,avi,flv,rmvb,mp3,otf,ttf',
    'max_width' => '1920',
    'max_height' => ''
),

// 缩略图配置
'ico' => array(
    'max_width' => '1000',
    'max_height' => '1000'
),

根据自身的需求把上面的数值改大,例如缩略图尺寸1920px*2480px这种超长的,可以修改成

// 上传配置
'upload' => array(
    'format' => 'jpg,jpeg,png,gif,xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx,rar,zip,pdf,txt,mp4,avi,flv,rmvb,mp3,otf,ttf',
    'max_width' => '1920',
    'max_height' => ''
),

// 缩略图配置
'ico' => array(
    'max_width' => '1920',
    'max_height' => '10000'
),
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0赞赏 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容